Tạo và các thao tác với chữ ký Email (Signature) trong Outlook 2007

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng email bằng Outlook 2007
 1. Tại Outlook phía trên bên trái nhấn New để mở cửa sổ soạn thảo mail.

   
 2. Tại cửa sổ soạn thảo mail, nhấn Signature để hiển thị cửa sổ tạo và thao tác với chữ ký.
  * Nếu bạn đã tạo chữ ký, danh sách chữ ký được tạo sẽ hiển thị tại đây. Nhấn vào chữ ký nào trên danh sách, nó   sẽ tự động chèn nội dung chữ ký đó vào bài soạn thảo của bạn.
  * Nhấn Signatures... để vào cửa sổ tạo và thao tác với chữ ký.

   
 3. Tại cửa sổ Signature nhấn New để hiển thị cửa sổ tạo chữ ký. Sau đó nhập tên cho chữ ký.

   
 4. Các thao tác đối với chữ ký.
  [01] Select signature to edit: Chọn chữ ký để thao tác.
  [02] Edit signature: Nhập nội dung của chữ ký này.
  [03] Insert Image: Nhấn icon này để mở cửa sổ chèn hình ảnh. Chỉ định đến thư mục chứa hình ảnh mà bạn muốn đính kèm, bấm đúp chuột vào để chọn ảnh hoặc chọn ảnh sau đó nhấn Insert.

  [04] Rename: Nhấn Rename để thay đổi lại tên chữ ký.
  [05] Save: Nhấn Save để lưu lại các thay đổi của chữ ký.
  [06] New: Nhấn New để tạo chữ ký mới.
  [07] Delete: Chọn chữ ký bạn muốn xóa và nhấn Delete để xóa chữ ký đó.
  [08] E-mail account: Chọn Email mà bạn muốn thay đổi chữ ký.
  [09] New messages: Chọn chữ ký mà bạn muốn hiển thị cùng khi gửi mail.
  [10] Replies/forwards: Chọn chữ ký mà bạn muốn hiển thị cùng khi trả lời (Replies) hoặc chuyển tiếp (Forward).
  [11] OK: Nhấn OK để lưu các thay đổi trên.
  [12] Cancel: Nhấn Cancel để hủy lưu.
 

Gửi phản hồi