Thêm, sửa, xóa tài khoản Email trong Outlook 2007

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng email bằng Outlook 2007
Tại Outlook nhấn Tools -> Account Settings...


* Để mở cửa sổ thao tác với  tài khoản.

 
 1. New...: Nhấn New... để thêm tài khoản mới.
  a. Chọn Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP rồi nhấn Next để tiếp tục.

  b. Làm tiếp tục từ bước 3 của link sau để thêm mới tài khoản email vào Outlook: http://support.easyweb.vn/kb/a103/hng-dn-ci-t-email-trn-outlook-2007.aspx#3
 2. Repair: Thay đổi email server cho tài khoản được bạn chọn trong dánh sách các tài khoản.
  a. Nhập lại các thông tin mà bạn muốn thay đổi.
  [1] Your Name: Họ và tên của bạn.
  [2] E-mail Address: Địa chỉ email của bạn.
  [3] Password: Mật khẩu của bạn được chúng tôi cung cấp.
  [4] Retype Password: Nhập lại mật khẩu của bạn được chúng tôi cung cấp.
  [5] Để cấu hình lại các thông số, bạn chọn option Manually configure server settings or additional server types. Sau đó nhần Next để tiếp tục làm theo từ bước 5 của link sau để cấu hình lại các thông số cho email: http://support.easyweb.vn/kb/a103/hng-dn-ci-t-email-trn-outlook-2007.aspx#5.
  [6] Next: Nhấn Next để tiếp tục bước kiểm tra Email sau khi bạn đã nhập đầy đủ thông tin.
  [7] Cancel: Nhấn Cancel để hủy các thay đổi.

   
 3. Change: Thay đổi thông số cho tài khoản email được bạn chọn trong danh sách các tài khoản (phần 6).
  * Làm theo từ
   bước 5 của link sau để cấu hình lại các thông số cho email: http://support.easyweb.vn/kb/a103/hng-dn-ci-t-email-trn-outlook-2007.aspx#5.

   
 4. Set as Default: Chọn email làm mặc định để nhận và gửi mail.
 5. Remove: Chọn email bạn muốn xóa trong danh sách tài khoản (phần 6). Sau đó nhấn Remove để xóa tài khoản. 
 6. List Account: Danh sách các tài khoản email được bạn khởi tạo trong Outlook.

Gửi phản hồi