Hiệu chỉnh DNS Zone

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý DNS

Để hiệu chỉnh DNS zone:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu trái chọn Hosting Services, chọn Manage DNS.
  3. Bên dưới cột Zone Name, chọn zone và click chọn Edit Zone.
  4. Sau khi hiệu chỉnh thông tin, click chọn Save & Reload.
    DNS Zone sẽ được hiệu chỉnh.

    Để tiếp tục hiệu chỉnh, click chọn Save & Continue Editing.

 

Gửi phản hồi