Soạn thảo và gửi mail (New Email) trong Outlook 2013

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng email bằng Outlook 2013
 1. Tại Outlook phía trên bên trái nhấn New Email để mở cửa sổ soạn thảo mail.

   
 2. Trong cửa sổ soạn thảo mail bao gồm các thành phần sau:
  [1] From: Nhấn From để chọn tài khoản sẽ gửi mail.
  [2] To: Địa chỉ email bạn muốn gửi đến.
  [3] Cc: Đồng gửi. Trường hợp bạn muốn gửi đến nhiều địa chỉ email khác. Nhập các địa chỉ email vào đây và mỗi email cách nhau bằng một dấu phẩy hoặc chấm phẩy.
  [4] Subject: Tiêu đề email. Phần này không bắt buộc tuy nhiên thông thường bạn cần điền một mô tả ngắn về nội dung email bạn muốn gửi đi.
  [5] Body: Nội dung chính của email.
  [6] Attach File: Nhấn Attach File để mở cửa sổ đính kèm file. Chỉ định đến file bạn muốn đính kèm, bấm đúp chuột vào để chọn file hoặc chọn file sau đó nhấn Insert.


  [7] Send: Nhấn Send để gửi mail. Nếu bạn đóng mail Outlook sẽ tự động lưu lại văn bản này  cho bạn tại mục Draft.
 

Gửi phản hồi