Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Catagories - Danh Mục
1. Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn.
 
    Bạn vui lòng nhập trên đường dẫn website của mình thêm "admin" để vào phần quản trị
 
    Ví dụ: www.mywebsite.com/admin
 
2. Để thêm danh mục sản phẩm có hai cách là truy cập nhanh và chọn trong menu admin.
 
Truy cập nhanh:
 
Trong menu admin:
 
Khi đã chọn thêm mới danh mục sản phẩm thì sẽ xuất hiện một form nhập liệu:
 
Khi nhập xong các dữ liệu và "Lưu" thông tin lại sẽ tạo được một danh mục mới trong phần CMS
 
 
Danh mục hiển thị trên website(cơ bản). Một số giao diện khác sẽ hiển thị thêm trên trang bên trái.
 
 
Chúc các bạn thành công.

Gửi phản hồi