Hướng dẫn cài đặt e-mail trên iPhone / iPad / iPod

Hướng dẫn sử dụng Email
Cảnh báo: Khi bạn cài đặt lần đầu tiên:
 • Dữ liệu về contact và lịch (calendar) của bạn trên điện thoại sẽ được thay thế bởi dữ liệu từ server. Vì thế, để chắc chắn bạn hãy sao lưu dữ liệu này trên thiết bị trước khi thực hiện việc đồng bộ lần đầu tiên.
 • Khi đồng bộ lần đầu tiên với hệ thống, việc đồng bộ sẽ là một chiều: từ mail server đến thiết bị của bạn. Những lần đồng bộ tiếp theo sẽ là hai chiều: từ mail server đến thiết bị và từ thiết bị đến mail server.   
 
 1. Chọn Settings.
 1. Chọn Mail, Contacts, Calendars.
 1. Chọn Add Account.
 1. Chọn Microsoft Exchange.
 1. Nhập các thông tin như bên dưới trong Account Setup:
  • Email: Địa chỉ e-mail của bạn (ví dụ: user01@example.com).
  • Password: Mật khẩu của e-mail
  • Description: Mô tả về email của bạn.
        
 
 1. Chọn Next.
 • Email: Địa chỉ e-mail của bạn (ví dụ: user01@example.com)
 • Server: Nhập server mail của bạn (ví dụ: mail.example.com)
 • Domain: Nhập tên miền mail của bạn (vi dụ: example.com)
 • Username: Nhập tên tài khoản mail của bạn (ví dụ: user01)
 • Password: Nhập mật khẩu của bạn.
 • Description: Mô tả về email của bạn.
      
                                                                                              
      7. Chọn Done.
 
      8. Chứng thực SSL:
 • Một thông báo lỗi xuất hiện 'Cannot Verify Server Identity' và chọn Continue.
 1. Không sử dụng SSL:
  • Bạn sẽ nhận được một lỗi 'Unable to verify account information'.
  • Chọn OK để loại bỏ thông báo lỗi.
  • Chọn Save.
 1. Chọn Save.
 1. Thiết lập ON cho Mail, Contacts, và Calendars.
 2. Chọn Save.
 1. Chọn Fetch New Data.
 1. Chọn Advanced.
 1. Chọn tài khoản bạn vừa thêm (mặc định là Exchange).
 1. Chọn Push.
 2. Không sử dụng SSL (Được kích hoạt mặc định trên các thiết bị):
  • Quay trở lại màn hình Accounts.
  • Chọn Exchange.
  • Chọn Account Info.
  • Thiết lập OFF trong Use SLL.
  • Chọn Done.
 3. Sau khi hoàn thành các bước này, bạn sẽ gửi và nhận email thành công.

Gửi phản hồi