Cấu hình thông báo lỗi

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Domain Properties

Để cấu hình thông báo lỗi:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những trang web của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn Custom Errors để cấu hình thông báo lỗi. 
  Trang Error Messages được hiển thị.
 6. Phía dưới cột HTTP Error, lựa chọn mã lỗi sau đó chọn Edit Message.
  Trang Edit Message được hiển thị
  Error Code là mã lỗi tiêu chuẩn cho một lỗi HTTP, ví dụ 400, 401. 
  Default Text được hiển thị trong trường hợp gặp phải các lỗi tương ứng. Nội dung này có thể được thay đổi chỉnh sửa. 
 7. Chọn Message Type từ trình đơn thả xuống. 
  Default Text có các lựa chọn là File và URL.                                                                     
 8. Chọn Browse để nhập đường dẫn của tập tin nội dung.
  File là nơi mà chứa nội dung mô tả cho lỗi này. Ví dụ C:\WINNT\help\iisHelp\common\400.htm.
 9. Chọn Save Settings.
  Thông báo lỗi được sửa đổi.

Gửi phản hồi