Task (Nhiệm Vụ)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các tính năng tiện ích trên WebMail
Để tạo kế hoạch công việc cho mình ta vào Task => New Task:

Cửa sổ Task Editor hiện lên :
Subject: Mô tả chủ đề công việc
Start Date: Ngày bắt đầu công việc
Due Date: Ngày mà các nhiệm vụ cần được hoàn thành
Status: Trạng thái công việc bạn có thể chọn In Progress(trong tiến trình), Complete(hoàn thành), Waiting on someone else(Chờ đợi vào người khác), Deferred ( Hoãn Lại).
Priority: Tầm quan trọng công việc co thể tùy chọn Low, Normal và High
% Complete: Mức độ % hoàn thành của công việc 0-100%
Reminder: Chọn thời gian bạn muốn nhắc nhở và ghi nội dung vào khung bên dưới.
Categories: Cho bạn lựa chọn loại công việc việc của mình.
Private: Quyền riêng tư chỉ riêng mình thấy
Sau đó save lại.
 

Gửi phản hồi