Notes (Ghi Chú)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các tính năng tiện ích trên WebMail
Tạo ghi chú trên Webmail.
1. Chọn Notes
2. Khởi tạo
3. Điền nội dung cần được ghi chú
4. Chọn dầu X để hoàn thành

Gửi phản hồi