Docs (Tài Liệu)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các tính năng tiện ích trên WebMail
Sử dụng mục Docs để lưu trữ dữ liệu riêng mình.
1. Vào mục Docs như hình
2. Chọn File mình muốn up lên để lưu trữ
3. Upload hoàn thành sẽ thấy file mình nằm trong danh sách như trong hình

Gửi phản hồi