Columns (Danh Sách Cột)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các Option trên WebMail
Vào hinh răng cưa chọn Columns
Hiện hoặc ẩn các cột sẽ hiển thị trong các thư mục
Ví dụ: Tasks
Notes và Documents cũng tương tự như vậy

Gửi phản hồi