Filters (Lọc Thư)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các Option trên WebMail
Vào hình răng cưa chọn Filters
Filters dùng để lọc những email có nội dung không cần thiết
[1] Chọn thông tin bạn muốn lấy trong mail được gửi đến để so sánh.
[2] Chọn cách bạn sẽ so sánh giữa thông tin [1] và dữ liệu nhập vào [3].
[3] Dữ liệu nhập vào để so sánh với thông tin.
[4] Bạn sẽ di chuyển dữ liệu bằng move to hay delete khi mail chứa thông tin trùng khớp với dữ liệu nhập vào của bạn.
[5] Nơi bạn muốn move to (chuyển) dữ liệu đến.
[6] Save: Nhấn vào sau khi bạn đã hoàn tất dữ liệu để lọc mail.
Ví dụ như hình mình tạo Thông tin đến từ Subject với nội dung Test khi nhận được mail sẽ tự động di chuyển vào Junk-Email.

Gửi phản hồi