Calender (Lịch)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các Option trên WebMail
Vào hình răng cưa chọn Calender
 
Display my hours in an AM/PM format: Cho phép hiển thị định dạng thời gian kiểu AM/PM.
Default Calendar Display: Mặc định khi vào Calendar sẽ là ngày, tuần, tháng tùy bạn chọn.
First day of week: Ngày đầu tuần chọn MonDay
First day of work week: ngày làm việc đầu tuần chọn Monday
Date Format: Định dạng ngày tháng d/m/Y (ngày/tháng/năm)
Printing format: In danh sách các sự kiện trong calendar hoặc chỉ in calendar riêng của mình
Default Event Length: Mặc định thời gian sự kiện kéo dài 1 giờ. Thường khi New Event mặc định star-end cách nhau 1 giờ.

Gửi phản hồi