Tính năng Account Details

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng trang Quản Trị Mail
Account is enabled: Có thể toàn quyền kiểm tra, gửi và nhận mail
Account is disabled: Không thể kiểm tra, gửi và nhận mail
Account is frozen: Có thể nhận mail nhưng không được gửi hoặc check mail.
Mailbox password (twice): nhập hai lần nếu muốn thay đổi mật khẩu
Account must change mailbox password before it can connect: trước khi đăng nhập hệ thống sẽ yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên.
Password nerver expires for this account: Mật khẩu sẽ không bao giờ hết hạn nếu chọn mục này.

Gửi phản hồi