Tính năng IMAP FILTERS

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng trang Quản Trị Mail
IMAP Filters có tính năng lọc những mail có nội dung không cần thiết
 
1. Vào IMAP Filters
2. New khởi tạo
3. Chọn thông tin bạn muốn lấy để được lọc ở đây mình chọn SUBJECT.
4. Chọn cách bạn sẽ so sánh giữa thông tin [3] và [5] ở đây mình chọn contains (bao gồm tất cả)
5. Nhập nội dung muốn được lọc
6. Nội dung được lọc sẽ được gửi vào các folder bạn muốn ở đây mình chọn Deleted Items
7. Nếu chọn mail được lọc sẽ bị xóa
8. Nếu chọn mail được lọc sẽ được chuyển tiếp cho email bạn muốn.
9. Nếu chọn mail được lọc sẽ được chuyển hướng sang email khác. 
Vào mail kiểm tra thử.Nội dung test đã được lọc chuyển sang Deleted Items.

Gửi phản hồi