Thêm Parked Domains

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Domain Properties

Để thêm parked domains:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những trang web của bạn được hiển thị.
 4. Trong cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn Parked Domains để thêm/xem parked domain(s) cho website được chọn. 
  Trang Parked Domains được hiển thị.
 6. Chọn Add Parked Domains.
  Ô nhập Parked Domain Name được hiển thị.
 7. Nhập Parked Domain Name.
 8. Chọn Add Parked Domain
  Parked Domain đã được thêm. 
  Để xóa parked domain, chọn Delete trong cột Action.

Gửi phản hồi