Tính năng Aliases

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng trang Quản Trị Mail
Ailases dùng để tạo ra thêm 1 địa chỉ email phụ cùng cấp nhưng chỉ khác tên user dựa trên 1 email chính đã có sẵn
Mọi việc check, send, received đều nhận cùng nhau cho cả email chính và phụ
1. Vào mục Aliases
2. New khởi tạo
3. Nhập địa chỉ email muốn làm địa chỉ email phụ nhưng phải cùng tên miền với email chính
4. Địa chỉ email chính (email đã được tạo trước)
Sau đó save lại vào trang log-in đăng nhập thử.Vào New Email => Chọn From sẽ thấy có 2 email bạn có thể gửi đi, xem hình bên dưới.

Gửi phản hồi