Tính năng Quotas

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng trang Quản Trị Mail
1. Vào mục quotas chọn enable quota restrictions.
2. Maximum number of messages stored at once: Số lượng tối đa của một tin nhắn được lưu trữ.
3. Maximum disk space allowed (in megabytes): Dung lượng cho phép tối đa mặc định là 5120mb tức là 5gb.
4. Maximum massages sent per day: lượng tin nhắn gửi đi tối đa mỗi ngày.
5. Cập nhật nếu đã thay đổi xong.

Gửi phản hồi