Hướng dẫn tạo Slider mẫu 1

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Menu/Slider/Silebar
1. Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
Nhập đường dẫn website của mình thêm “/admin” ví dụ:  www.mywebsite.com/admin
2. Vào Truy cập nhanh => Slider
Giao diện Slider hiện ra cho phép bạn tùy chỉnh kích thước slide.
Show Thumbnail Vavigator: Hiển thị hình ảnh nhỏ trên thanh di chuyển slide.
Auto: tự động chuyển slider
Delay: 3000 (tương ứng 3 giây tự dộng chuyển slide)
Để thêm slide chọn Add slide, Xóa slide nhấp vào ô thùng rác slide muốn xóa. Hiện tại đang có 3 slide
3. Trong giao diện Add Slide làm theo hướng dẫn như trong hình.
Kết quả sau khi thêm slide thành công
4. Vào web kiểm tra đã có slider mới vừa tạo.

Gửi phản hồi