Quản lý Virtual Directories(thư mục ảo)

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Domain Properties

Quản lý Virtual Directories bao gồm:

 • Chỉnh sửa Virtual Directories
 • Xem/Thiết lập phân quyền ACL
 • Xem Sub Virtual Directories
Để chỉnh sửa virtual directories:

 

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những website của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn Virtual Directories để xem/sửa virtual directories cho website đã chọn. 
  Trang Virtual Directories được hiển thị.
 6. Phía dưới cột Virtual Directory , lựa chọn virtual directory.
 7. Chọn Edit Virtual Directory.
  Trang Virtual Directory's Properties được hiển thị.
 8. Sửa đổi thông tin và chọn Save Settings.
  Virtual Directory đã được thay đổi.Để xem/gán quyền ACL cho virtual directory được lựa chọn:

 1. Phía dưới cột Virtual Directory, lựa chọn virtual directory và chọn ACL Permissions.
  Trang ACL Permissions được hiển thị.
 2. Thay đổi phân quyền và chọn Add/Change.
  Phân quyền đã được thiết lập.
  Để xóa phân quyền trong danh sách, chọn loại phân quyền cần xóa, sau đó chọn Remove. Để xem sub virtual directories của virtual directory được chọn:

 1. Phía dưới cột Virtual Directory, lựa chọn virtual directory và chọn Sub Virtual Directories.
  Trang Virtual Directories được hiển thị.

Gửi phản hồi