Sử dụng widget

Hướng dẫn Easyweb Business > Giao diện
Đầu tiên Bạn vui lòng nhập trên đường dẫn website của mình thêm "admin" để vào phần quản trị
Sau đó vào giao diện => widget
Giao diện widget hiện ra xem chú thích trong hình phìa dưới.
Tiếp theo kéo các widget có sẵn để thêm vào Sidebar và Footer test thử.
Sau khi thêm xong vào trang web của mình kéo xuống thấy mục lịch bên phải và meta với tìm kiếm ở cuối trang.

Gửi phản hồi