Hướng dẫn tạo sản phẩm có tập tin đính kèm

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Products - Sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng nâng cao

Vui lòng đăng nhập vào phần quản trị website

VD: http://mywebsite.com/admin

1. Hướng dẫn thêm tập tin đính kèm gián tiếp

Sau khi đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy phần quản trị. Trong menu bên trái chọn "Danh mục" > "Tập tin đính kèm"
 • Sau đó chọn "Thêm mới tập tin đính kèm"
 • Sau khi nhập các thông tin cần thiết và tập tin đính kèm nhấn "Lưu" để thêm tệp tin vào phần quản trị

2. Thêm tài khoản và chỉnh quyền tải tập tin

 • Sau khi đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy phần quản trị. Trong menu bên trái chọn "Khách hàng" > "Khách hàng"
 • Sau đó chọn "Thêm mới khách hàng"
 • Sau đó nhập các thông tin cần thiết. Quan trọng nhất là phần phân quyền cho tài khoản có quyền được tải tập tin. Và nhấn "Lưu" để thêm tài khoản
 • Để đăng nhập vào tài khoản trên trang web ngay phần đầu trang có chỗ "Login(Đăng nhập)" hay "Ceate an account(tạo tài khoản)" nhấn vào đó sẽ vào phần đăng nhập tài khoản vừa tạo.
 • Nếu tài khoản tạo không có quyền tải thì khi nhấn vào "Tải về" trên Menu thì sẽ có thông báo
 • Ngược lại sẽ thấy sản phẩm được cấp phép tải tập tin

3. Hướng dẫn tạo sản phẩm có tập tin đính kèm(Cấp quyền)

 • Sau khi đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy phần quản trị. Trong menu bên trái chọn "Danh mục" > "Sản phẩm"
 • Sau đó chọn "Thêm mới sản phẩm" sẽ chuyển đến phần thêm mới sản phẩm. Trong "Tab Thông tin" là phần sẽ nhập nội dung sản phẩm. Lưu ý nhấn "Lưu lại và giữ nguyên" để tạo sản phẩm tạm để cập nhật cho các tab khác mà không mất dữ liệu nhập vào.
 • Tiếp theo là trong "Tab Liên kết" thì cần chọn vào danh mục được cấp phép cho tải tập tin.
 • Tiếp theo là hình ảnh đại diện cho sản phẩm đó trong "Tab Hình ảnh" chọn hình ảnh là ảnh đại diện. Sau khi chọn xong ảnh nhấn "Tải ảnh lên" để up hình lên web.
 • Tiếp theo là phần đính kèm tập tin trong "Tab Đính kèm" chọn tập tin cần đính kèm. Sau khi chọn tập tin cần đính kèm xong nhấn"Lưu" để hoàn tất việc tạo sản phẩm có tâp tin đính kèm.
 • Sản phẩm sau khi tạo sẽ hiển thị như sau:

Tìm kiếm theo danh mục sản phẩm

Gửi phản hồi