Hướng dẫn thêm tập tin đính kèm

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Catagories - Danh Mục
Vui lòng đăng nhập vào phần quản trị website
VD: http://mywebsite.com/admin
  • Sau khi đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy phần quản trị. Trong menu bên trái chọn "Danh mục" > "Tập tin đính kèm"
 
  • Sau đó chọn "Thêm mới tập tin đính kèm"
 
  • Sau khi nhập các thông tin cần thiết và tập tin đính kèm nhấn "Lưu" để thêm tệp tin vào phần quản trị

Gửi phản hồi