Hướng dẫn tạo mới và cấp quyền cho tài khoản

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Customers - Khách hàng

Vui lòng đăng nhập vào phần quản trị website

VD: http://mywebsite.com/admin

  • Sau khi đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy phần quản trị. Trong menu bên trái chọn "Khách hàng" > "Khách hàng"
​​
  • Sau đó chọn "Thêm mới khách hàng"
  • Sau đó nhập các thông tin cần thiết. Quan trọng nhất là phần phân quyền cho tài khoản có quyền được tải tập tin. Và nhấn "Lưu" để thêm tài khoản
  • Để đăng nhập vào tài khoản trên trang web ngay phần đầu trang có chỗ "Login(Đăng nhập)" hay "Ceate an account(tạo tài khoản)" nhấn vào đó sẽ vào phần đăng nhập tài khoản vừa tạo.
  • Nếu tài khoản tạo không có quyền tải thì khi nhấn vào "Tải về" trên Menu thì sẽ có thông báo 
  • Ngược lại sẽ thấy sản phẩm được cấp phép tải tập tin

Gửi phản hồi