Quản lý Chuyên Mục - Category, Thẻ - Tag

Hướng dẫn Easyweb Business > Bài Viết - Post
    1. Chuyên mục: Để quản lý Chuyên Mục bạn vào menu [Bài Viết] ==> [Chuyên mục]
 
  • Thêm chuyên mục cha-con: Hiện tại mình có một chuyên mục [Điện Thoại], giờ mình tạo thêm chuyên mục con của điện thoại này là [Hệ điều hành IOS] thì mình sẽ làm như sau:
  • [1]: Nhập [Hệ điều hành IOS]
  • [2]: Chọn Chuyên Mục cha là [Điện thoại] (nếu không có mục Cha thì bạn chọn [Trống])
  • [3]: Nhấp vào nút [Thêm chuyên mục]
  • Xóa chuyên mục: Để xóa Chuyên Mục, bạn check vào Chuyên Mục cần xóa sau đó chọn [Tác Vụ][Xóa] và nhấn [Áp dụng]
    2. Thẻ (Tag): Tương tự như Chuyên Mục nhưng Thẻ không có phân chia theo cha-con.

Gửi phản hồi