Quản lý thư mục(Managing Folders)

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Folders & Security

Quản lý thư mục bao gồm:

 • Thêm một thư mục(Folder)
 • Thêm một tập tin(FIle)
 • Chỉnh sửa một tập tin(File)
 • Nén một thư mục/tập tin(File/Folder)
 • Tải lên các tập tin
 • Quản lý các hoạt động
Để tạo một thư mục(folder):
 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những website của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn tab Folders & Security.
  Phần tùy chọn Folders & Security được hiển thị.
 6. Chọn Folder Manager.
  Phần trang File/Folders Manager được hiển thị.
 7. Phía dưới Files/Folders Manager  phần trên bên trái, chọn thư mục cần thiết.
  Các thư mục con hiển thị.

  Phần Listing of Files/Folders phần trên bên phải cho thấy tất cả các thư mục hiện có hoặc các tập tin trong thư mục được lựa chọn.

 8. Chọn Add New Folder.
  Một hộp thoại xuất hiện.
 9. Nhập tên của thư mục và nhấn OK.
  Một thư mục đã được thêm vào.

 

Để thêm một tập tin(file):

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những website của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Namechọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn tab Folders & Security.
  The Folders & Security options display.
 6. Click Folder Manager.
  Phần trang File/Folders Manager được hiển thị.
 7. Phía dưới Files/Folders Manager  phần trên bên trái, chọn thư mục cần thiết.
  Các thư mục con hiển thị.

  Phần Listing of Files/Folders phần trên bên phải cho thấy tất cả các thư mục hiện có hoặc các tập tin trong thư mục được lựa chọn.

 8. Chọn Add New File.
  Một hộp thoại xuất hiện.
 9. Nhập tên của tập tin và nhấn OK.
  Một tập tin đã được thêm vào.

To zip a file/folder:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Servicessau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những website của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Namechọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn tab Folders & Security.
  The Folders & Security options display.
 6. Click Folder Manager.
  Phần trang File/Folders Manager được hiển thị.
 7. Phía dưới Files/Folders Manager  phần trên bên trái, chọn thư mục cần thiết.
  Các thư mục con hiển thị.

  Phần Listing of Files/Folders phần trên bên phải cho thấy tất cả các thư mục hiện có hoặc các tập tin trong thư mục được lựa chọn.

 8. Phía dưới Zip File/Folder, nhập tên lưu trữ(Archive Name).
 9. Check vào Also Zip Sub Folders để nén các thư mục con.
 10. Chọn Zip Selected File/Folder.
  Các tập tin/thư mục được nén.

To upload files:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Servicessau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những website của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Namechọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn tab Folders & Security.
  The Folders & Security options display.
 6. Click Folder Manager.
  Phần trang File/Folders Manager được hiển thị.
 7. Phía dưới Files/Folders Manager  phần trên bên trái, chọn thư mục cần thiết.
  Các thư mục con hiển thị.

  Phần Listing of Files/Folders phần trên bên phải cho thấy tất cả các thư mục hiện có hoặc các tập tin trong thư mục được lựa chọn.

 8. Phía dưới Upload Files, Chọn đường dẫn của tập tin cần tải lên.
 9. Chọn Upload Files.
  Các file đã được tải lên.

To manage actions:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Servicessau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những website của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Namechọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn tab Folders & Security.
  The Folders & Security options display.
 6. Click Folder Manager.
  Phần trang File/Folders Manager được hiển thị.
 7. Phía dưới Files/Folders Manager  phần trên bên trái, chọn thư mục cần thiết.
  Các thư mục con hiển thị.

  Phần Listing of Files/Folders phần trên bên phải cho thấy tất cả các thư mục hiện có hoặc các tập tin trong thư mục được lựa chọn.

 8. Phía dưới cột Actions, chọn biểu tượng cần thiết.
     Xóa
     Đổi tên
     Chỉnh sửa
     Tải xuống
     Phân quyền ACL
  ACL Permissions được nhìn thấy chỉ khi chúng được kích hoạt từ Global Settings .

  Để quản lý phân quyền ACL:

  1. Chọn  để xem các quyền ACL.
   Phần View/Set/Remove phân quyền ACL được hiển thị.
  2. Chọn thư mục cần phân quyền.
   Các tập tin trong thư mục được hiển thị.
  3. Chọn tập tin cần phân quyền, sau đó chọn View/Set/Remove Permissions.
   Phần View/Set/Remove trang phân quyền ACL Permissions được hiển thị.
  4. Phía dưới danh sách Users, lựa chọn user.
  5. Phía dưới danh sách Permissions, lựa chọn phân quyền.
  6. Phía dưới danh sách Inheritance, chọn mức độ kế thừa.
  7. Chọn Add/Change.
   Phân quyền thành công.

   

  Để chỉnh sửa một tập tin(file):

  1. Chọn  để chỉnh sửa tập tin.
   Trang chỉnh sửa được hiển thị.
  2. Sửa đổi tên tập tin sau đó nhấn Save.
   Tập tin đã được cập nhật thành công.

Gửi phản hồi