Thêm dữ liệu và xuất dữ liệu các danh mục

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý phân loại
Khi các danh mục của website bạn quá nhiều bạn lo sợ sẽ bị ai đó xóa hoặc lỡ tay xóa nhầm bạn có thể xuất (để lưu) hoặc nhập (để phục hồi lại)
Ngoài các nút “Thêm mới” và “Chỉnh sửa” còn các nút khác hỗ trợ nhập và xuất dữ liệu như hình bên dưới
 
 
Xuất: Xuất dữ liệu sau khi chắc rằng bạn muốn lưu các danh mục này thành file .CSV để lưu trữ
Nhập vào: Phải có file dữ liệu đã xuất ra trước rồi nhập dữ liệu theo đúng định dạng mẫu sẵn có khi down về.

Gửi phản hồi