Quản lý đặc tính sản phẩm

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý đặc tính sản phẩm
Khi bạn thêm mới 1 sản phẩm thì mỗi sản phẩm có mỗi đặc tính riêng như: chiều cao, cân nặng, màu sắc, kích thước, v.v…
Việc tạo các đặc tính phù hợp cho sản phẩm là cần thiết cho website của bạn
Các Đặc tính của mỗi sản phẩm được cấu hình trong menu Danh mục chọn mục Đặc tính sản Phẩm
Dưới đây là hình ảnh các đặc tính đã có sẵn trong mục Đặc tính sản phẩm.
 
 
Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự hay chỉnh sửa, xóa nếu cần thiết. Bạn hãy xem tiếp mục thêm đặc tính mới để biết cách tạo mới đặc tính.

Gửi phản hồi