Thêm đặc tính mới

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý đặc tính sản phẩm
Để thêm đặc tính mới cho sản phẩm vào menu Danh mục chọn mục Đặc tính sản Phẩm nhấn “Thêm mới” trên thanh ngang của Đặc tính sản phẩm.
 
 
Đây là giao diện khi thêm mới đặc tính
 
 
  1. Tên: là tên của đặc tính mới.
  2. URL: đường dẫn truy cập sản phẩm và mặc định dùng tên của đặc tính.
  3. Tiêu đề trang: dùng cho tiêu đề đặc tính và cũng hỗ trợ trong các công cụ tìm kiếm
  4. Indexable là bộ máy tìm kiếm theo đặc tính của sản phẩm hay không.
  5. Khi tùy chỉnh xong các mục cần thiết Nhấn Lưu để hoàn tất thêm đặt tính mới
Ví dụ nhập liệu như hình bên dưới
 
 
Lưu ý: Xem tiếp phần Thêm giá trị cho đặc tính mới để cho đặc tính có các giá trị cụ thể cho từng loại sản phẩm.

Gửi phản hồi