Quản lý thuộc tính sản phẩm

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý thuộc tính sản phẩm
- Thuộc tính sản phẩm là trên sản phẩm đó sẽ có nhiều màu sắc, kích thước, v.v…. Bạn có thể tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau dựa trên các thuộc tính khác nhau. Một số sản phẩm có thể dùng chung thuộc tính.
 
 
- Để vào trang quản lý thuộc tính sản phẩm vào menu Danh mục chọn mục Thuộc tính sản phẩm
 
 
Dưới đây là hình ảnh những thuộc tính đã có sẵn. Xem tiếp phần Tạo mới thuộc tính để biết được cách tạo thuộc tính sản phẩm
 

Gửi phản hồi