Khôi phục về mặc định

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties
To restore default settings:
  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Servicessau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
  3. Chọn My Websites.
    Những website của bạn được hiển thị.
  4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Restore Defaults.
    Các thiết lập mặc định cho các website lựa chon được thực hiện.

Gửi phản hồi