Thêm mới tài khoản FTP

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties

Để thêm mới tài khoản FTP:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Servicessau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn Add FTP Users.
  Trang Add FTP Users được hiển thị.
 4. Thiết lập các thông tin cần thiết
  • Login Name: tên tài khoản đăng nhập FTP.
  • Login Password: mật khẩu đăng nhập FTP.
  • Confirm Password: gõ lại mật khẩu đăng nhập.
  • Database Login: tên đăng nhập database.
  • Description: thông tin mô tả.
  • Disable User: chọn nếu bạn muốn tắt tài khoản FTP đang tạo.
  • FTP Root: chọn thư mục FTP.​
 5. Nhấn chọn nút Add User sau khi bạn đã nhập đầy đủ thông tin, tài khoản FTP mới sẽ được tạo.
 

Gửi phản hồi