Xem DNS Zone

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý DNS

Để xem DNS Zones:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Ở menu bên trái chọn Hosting Services, sau đó chọn Manage DNS.
  3. Click chọn DNS Zones.
    Trang DNS Zones được hiển thị.

Gửi phản hồi