Viewing Stats Sites - Xem Thống kê của một Web

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Manage Stats Sites
Để xem số liệu thống kê trang web:
  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp Website Services, và sau đó Managing Stats.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào Stats Sites.
    Hiển thị các thống kê của trang web.

Gửi phản hồi