Searching a Stats Site - Tìm kiếm thống kê của một Web

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Manage Stats Sites
Để tìm kiếm một trang web thống kê:
  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Manage Stats.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. In the search area, type the Website Name và nhấp chuột  .
    Hiển thị danh sách thống kê đã được lọc.

Gửi phản hồi