Adding a Stats Site - Thêm thống kê cho một Web

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Manage Stats Sites
Để thêm một trang web thống kê:
 1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn
 2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Managing Stats.
  Một trình đơn phụ hiển thị.
 3. Nhấp vào Add Stats Site.
  Một trang Add Stats Site hiển thị.
 4. Xác định thông tin sau:
  • Website Name: Chọn tên của trang web từ danh sách mà trình đơn sổ xuống .
 5. Nhấp vào Add Stats Site.
  Một trang Stats Site được thêm vào.

Gửi phản hồi