Deleting a Stats Site - Xóa thống kê của một Web

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Manage Stats Sites
Để xóa một trang web thống kê:
  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Managing Stats.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Dưới cột Website Name, chọn vào tên của web thống kê, và sau đó Delete.
    A confirmation dialogue is displayed.
  4. Nhấn OK.
    Các số liệu thống kê của trang web sẽ bị xóa.

Gửi phản hồi