Xem danh sách Database

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để xem danh sách database:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
  3. Click chọn Databases
    Trang danh sách database được hiển thị.

Gửi phản hồi