Tìm kiếm Database

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để tìm database:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
  3. Click chọn Databases
    Trang danh sách database được hiển thị.
  4. Trong ô tìm kiếm, nhập tên Database và chọn .
    Kết quả tìm kiếm tương ứng được hiển thị.

Gửi phản hồi