Tạo mới MSSQL Database

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để tạo mới MSSQL database:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
 3. Click chọn Add MSSQL Database.
  Trang tạo MSSQL Database được hiển thị.
 4. Xác dịnh phần thông tin chung (General Information):
  • Associated Website: Chọn website ứng với database đang tạo.
  • Database Name: Tên của database.
  • Database Login: Tên đăng nhập database.
  • Password: Mật khẩu database.
  • Confirm Password: Gõ lại mật khẩu.

   Thay vì tạo tài khoản đăng nhập mới cho database, bạn vẫn có thể sử dụng lại tài khoản sẵn có để truy cập vào database.Để làm điều này, click chọn Existing Database Logins.

 5. Xác định phần thông tin nâng cao (Advance Settings):
  • Maximum Data File (MDF) Size (MB): Dung lượng tối đa file data.
  • Maximum Log File (LDF) Size (MB): Dung lượng tối đa file log.
 6. Xác định phần thông tin server (Server Information):
  • Select Database Instance: Chọn database instance từ drop-down list.
 7. Click chọn Add Database.
  Database mới sẽ được tạo.

Gửi phản hồi