Tạo mới MySQL Database

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để tạo mới MySQL database:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
 3. Click chọn Add MySQL Database.
  Trang thêm MySQL Database được hiển thị.
 4. Xác định phần thông tin chung (General Information):
  • Associated Website: Chọn website mà ứng với database đang tạo.
  • Database Name: Tên database.
  • Database Login: Tên đăng nhập database.
  • Password: Mật khẩu database.
  • Confirm Password: Gõ lại mật khẩu.
 5. Xác định phần thông tin server (Server Information):
  • Select Database Instance: Chọn database instance từ drop-down list.
 6. Click chọn Add Database.
  Database mới sẽ được tạo.

Gửi phản hồi