Viewing Scripting Enabled Websites - Xem, Bật Scripting Cho Trang Web

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Manage Scripting
Để xem scripting đã kích hoạt trên web:
  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Managing ScriptingMột trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn [Scripting Language] để xem chi tiết, chẳng hạng như nhấp chuột vào ASP.NET. Hiển thị các trang ASP.NET.
  • Để thiết lập lại trạng thái của bất kỳ trang web nào là OFF, nhấp vào tên của trang web và sau đó nhấn Disable.
  • Để thiết lập lại trạng thái của bất kỳ trang web nào là ON, nhấp vào tên của trang web và sau đó nhấn Enable.
  • Để xem trạng thái Perl trên các trang web, nhấp vào Perl.
  • Để xem trạng thái PHP trên các trang web, nhấp vào PHP.

Gửi phản hồi