Xem danh sách User của Database

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để xem danh sách User của Database:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
  3. Click chọn Databases
    Trang danh sách database được hiển thị.
  4. Ở bên dưới cột Database Name , chọn database tương ứng và chọn Database Users.
    Trang danh sách user của database được hiển thị

Gửi phản hồi