Tạo mới Database User

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để tạo Database User:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
 3. Click chọn Databases
  Trang danh sách database được hiển thị.
 4. Bên dưới cột Database Name chọn database tương ứng và click chọn Database Users.
  Trang danh sách user của database được hiển thị.
 5. Click chọn Add User.
  Trang tạo user cho database được hiển thị.
 6. Xác định phần thông tin chung (General Information):
  • Database Login: Tên đăng nhập của user đang tạo.
  • Password: Mật khẩu.
  • Confirm Password: Gõ lại mật khẩu.
 7. Click chọn Add Database User.
  User mới sẽ được tạo.

Gửi phản hồi