Thay đổi mật khẩu Database User

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để thay đổi mật khẩu Database User:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
 3. Click chọn Databases
  Trang danh sách database được hiển thị
 4. Bên dưới cột Database Name  chọn database tương ứng và click chọn Database Users.
  Trang danh sách user của database được hiển thị.
 5. Bên dưới cột Database User, chọn user tương ứng và click Change Password.
  Trang thay đổi mật khẩu được hiển thị.
 6. Xác định phần thông tin chung (General Information):
  • Password: Mật khẩu mới.
  • Confirm Password: Gõ lại mật khẩu.
 7. Click chọn Change Password.
  Mật khẩu của user tương ứng sẽ được thay đổi.

Gửi phản hồi