Xóa Database User

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để xóa Database User:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
 2. Từ menu trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
 3. Click chọn Databases
  Trang danh sách database được hiển thị
 4. Bên dưới cột Database Name , chọn database tương ứng và click chọn Database Users.
  Trang danh sách user của database được hiển thị.
 5. Bên dưới cột Database User , chọn user tương ứng và click chọn Delete.
  Hộp thoại hỏi xác nhận được hiển thị.
 6. Click chọn OK.
  User tương ứng sẽ được xóa.

Gửi phản hồi