Sao lưu (backup) Database

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để sao lưu (backup) Database:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
  2. From the left menu click Hosting Services, and then Manage Databases.
  3. Click chọn Databases
    Trang danh sách database được hiển thị.
  4. Bên dưới cột Database Name , chọn database tương ứng và click chọn Backup DB.
    Database tương ứng sẽ được sao lưu lại.

Gửi phản hồi