Phục hồi (restore) Database

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để phục hồi (restore) Database:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
 2. Từ menu trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
 3. Click chọn Databases
  Trang danh sách database được hiển thị.
 4. Bên dưới cột Database Name , chọn database tương ứng và click chọn Restore Database.
  Trang phục hồi database được hiển thị.
 5. Chọn đường dẫn chứa file/folder sao lưu.
  Database tương ứng sẽ được phục hồi.

 

Gửi phản hồi