Shrinking Database

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Shrinking Database:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
  2. Từ menu trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
  3. Click chọn Databases
    Trang danh sách database được hiển thị
  4. Bên dưới cột Database Name , chọn database tương ứng và click chọn Shrink DB.
    Database tương ứng sẽ giảm dung lượng sau khi shrink.

Gửi phản hồi