Xem Database Task Details

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để xem Database Task Details:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
  3. Click chọn Databases
    Trang danh sách database được hiển thị
  4. Bên dưới cột Database Name , chọn database tương ứng và click chọn Actions History.
    Trang chi tiết tác vụ của database được hiển thị.

Gửi phản hồi